You are here

ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเขียนแบบปฏิบัติการที่มีต่อความสามารถในการสื่อสารของเด็กปฐมวัย

Primary tabs

Titleผลการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเขียนแบบปฏิบัติการที่มีต่อความสามารถในการสื่อสารของเด็กปฐมวัย
Publication TypeThesis
Year of Publication2553
Authorsพิณฑิญา, ขำอ่อน
Degreeปริญญาโท , ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการสื่อสาร, กิจกรรมการเขียน, กิจกรรมการเขียนแบบปฏิบัติการ, ความสามารถในการสื่อสาร, ผลการจัดประสบการณ์, เด็กปฐมวัย
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับความสามารถในการสื่อสารของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเขียนแบบปฏิบัติการและเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเขียนแบบปฏิบัติการกับเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 75 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 28 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการขียนแบบปฏิบัติการ, แบบวัดความสามารถในการสื่อสารของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบสมมุติฐานด้วยการใช้สถิติทดสอบแบบกลุ่มเดียว ไม่อิสระต่อกัน (One sample t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ โดยใช้กิจกรรมการเขียนแบบปฏิบัติการมีความสามารถในการสื่อสารอยู่ในระดับดี 2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเขียนแบบปฏิบัติการมีความสามารถในการสื่อสารสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 75