การประเมินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleการประเมินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication TypeThesis
Year of Publication2549
Authorsเกศรา, เจริญกุล
Degreeปริญญาโท,คุรุศาสตร์มหาบัณฑิต
Number of Pages-
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการจัดการศึกษา, การบริการการศึกษา, การประเมินการจัดการศึกษา, ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ระดับบัณฑิตศึกษา, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Abstract

-