การศึกษาสภาพและแนวทางการส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

Primary tabs

Titleการศึกษาสภาพและแนวทางการส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
Publication TypeThesis
Year of Publication2559
Authorsจักรพงษ์, สุขสบาย
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ครุศาสตร์
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/thesis
Keywordsค่านิยมหลัก 12 ประการ, สถานศึกษา, สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41, แนวทางการส่งเสริม
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=/node/1063
สิทธิ์ในการใช้งาน

Citation Key1063