Biblio

Found 25 results
Filters: Author is วิราพร, พงศ์อาจารย์  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
การประเมินคุณภาพ
การพัฒนารูปแบบการสอน
 (2.83 MB)
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
 (25.51 MB)
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
 (2.83 MB)
บัณฑิต
บุคลากรทางการศึกษา
 (5.6 MB)
ปีการศึกษา 2542
 (714.13 KB)
ภาระงานสอน
 (714.13 KB)
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 (2.83 MB)