Biblio

Export 18 results:
Filters: Author is นงคราญ, กาญจนประเสริฐ  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
การขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้า
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ, & ทัศนีย์, ศิริวรรณ. (2538). ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องโดยการเพาะเลี้ยงเนื้่อเยื่อ. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
22.banana.pdf (3.26 MB)
การจัดการดิน
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ. (2542). การศึกษาแนวทางพัฒนาการใช้ที่ดินและการจัดการดินบนพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพสูงทางการเกษตรในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
app.1.pdf (11 MB) tpg.1.pdf (3.81 MB) ch1-5.1.pdf (30.65 MB) ch2.pdf (41.3 MB)
การพัฒนา
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ. (2547). การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาอาชีพเชิงวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (4.68 MB)
การเพาะเลี้ยงเนื้่อเยื่อ
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ, & ทัศนีย์, ศิริวรรณ. (2538). ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องโดยการเพาะเลี้ยงเนื้่อเยื่อ. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
22.banana.pdf (3.26 MB)
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ. (2544). ศึกษาบทบาทและวิธีการดำเนินงานของประชาคม เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (36.97 MB)
การใช้ที่ดิน
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ. (2542). การศึกษาแนวทางพัฒนาการใช้ที่ดินและการจัดการดินบนพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพสูงทางการเกษตรในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
app.1.pdf (11 MB) tpg.1.pdf (3.81 MB) ch1-5.1.pdf (30.65 MB) ch2.pdf (41.3 MB)
การใช้ประโยชน์จากสมุนไพร
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ. (2544). ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในอำเภอเมือง จ.พิษณุโลก. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (30.16 MB)
ความเข้มแข็งของชุมชน
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ. (2544). ศึกษาบทบาทและวิธีการดำเนินงานของประชาคม เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (36.97 MB)
ชุมชน
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ. (2544). ศึกษาบทบาทและวิธีการดำเนินงานของประชาคม เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (36.97 MB)
ประชาคม
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ. (2544). ศึกษาบทบาทและวิธีการดำเนินงานของประชาคม เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (36.97 MB)
พันธุ์มะลิอ่อง
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ, & ทัศนีย์, ศิริวรรณ. (2538). ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องโดยการเพาะเลี้ยงเนื้่อเยื่อ. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
22.banana.pdf (3.26 MB)
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ. (2544). ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในอำเภอเมือง จ.พิษณุโลก. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (30.16 MB)
วิสาหกิจชุมชน
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ. (2547). การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาอาชีพเชิงวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (4.68 MB)
สภาพทางภูมิศาสตร์ ชุมชนพันปี
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ. (2545). การศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชนพันปี. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (41.27 MB)