Biblio

Export 1 results:
Filters: Keyword is การพัฒนาบุคลากร  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
การพัฒนาบุคลากร
วินับ, กันจู. (2543). การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับแผนจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ของ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (80.2 KB) บทคัดย่อ (157.86 KB) สารบัญ (597.67 KB) บทที่ 1 (206.25 KB) บทที่ 2 (1.86 MB) บทที่ 3 (174.36 KB) บทที่ 4 (735.03 KB) บทที่ 5 (166.47 KB) บรรณานุกรม (73.46 KB) ภาคผนวก (138.83 KB)