Biblio

Export 3 results:
Filters: Keyword is ภาคเหนือตอนล่าง  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ภาคเหนือตอนล่าง
วนิดา, จันทรมณี. (2560). รูปแบบการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ฤดีวรรณ, บุญยะรัตน์และคณะ. (2540). การสกัดและวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของน้ำมันจากเมล็ดพืชบางชนิด ในภาคเหนือตอนล่าง. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
60.การสกัดและวิเคราหฺ์คุณสมบัติ.PDF (446.94 KB)
สุพจน์, พฤกษวัน, & สงวน, ช้างฉัตรและคณะ. การศึกษาคุณลักษณะความเป็นเลิศในเชิงบริหารธุรกิจขนาดย่อมในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
71.คุณลักษณะความเป็นเลิศในเชิงบริหาร.PDF (2.04 MB)