การสกัดและวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของน้ำมันจากเมล็ดพืชบางชนิด ในภาคเหนือตอนล่าง

ชื่อการสกัดและวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของน้ำมันจากเมล็ดพืชบางชนิด ในภาคเหนือตอนล่าง
Publication TypeReport
Year of Publication2540
Authorsฤดีวรรณ, บุญยะรัตน์และคณะ
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityจังหวัดพิษณุโลก
คำค้นหาการสกัด, น้ำมันจากเมล็ดพืชบางชนิด, ภาคเหนือตอนล่าง, วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/758
ไฟล์แนบ: