Biblio

Export 3 results:
Filters: Keyword is อำเภอพรหมพิราม  [Clear All Filters]
2557
หนึ่งนุช, พงศ์โอภาส. (2557). การยอมรับบทบาทนักการเมืองที่ซื้อสิทธิขายเสียง ของประชาชนในเขต อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-27, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (18.34 KB)PDF icon บทคัดย่อ (28.84 KB)PDF icon สารบัญ (57.23 KB)PDF icon บทที่1 (60.45 KB)PDF icon บทที่2 (452.6 KB)PDF icon บทที่3 (62.26 KB)PDF icon บทที่4 (274.58 KB)PDF icon บทที่5 (145.19 KB)PDF icon บรรณานุกรม (35.05 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.16 MB)
สุวารีย์, เกิดพันธุ์. (2557). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (21.71 KB)PDF icon บทคัดย่อ (29.65 KB)PDF icon สารบัญ (68.44 KB)PDF icon บทที่1 (76.65 KB)PDF icon บทที่2 (476.57 KB)PDF icon บทที่3 (72.21 KB)PDF icon บทที่4 (548.8 KB)PDF icon บทที่5 (156.09 KB)PDF icon บรรณานุกรม (41.09 KB)PDF icon ภาคผนวก (115.08 KB)