Biblio

Export 2 results:
Filters: Keyword is ตรวจสอบ  [Clear All Filters]
2562
วุฒิพงศ์, คงสิบ. (2562). การพัฒนาระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (ยานะโส จรรยา). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.74 MB)
2556
จรรยา, แสงเขียว. (2556). การพัฒนาแถบสีเพื่อตรวจสอบปริมาณแอมิโลสในข้าวหอมมะลิที่ปลอมปนด้วยข้าวพันธุ์อื่น. presented at the 2557-05-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (19.01 KB) บทคัดย่อ (29.3 KB) สารบัญ (55.72 KB) บทที่1 (26.77 KB) บทที่2 (281.31 KB) บทที่3 (114.27 KB) บทที่4 (328.65 KB) บทที่5 (20.83 KB) บรรณานุกรม (42.55 KB) ภาคผนวก (173.56 KB)