Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is ศรีเพ็ญ, สนั่นนาม  [Clear All Filters]
2543
ศรีเพ็ญ, สนั่นนาม. (2543). ความต้องการการนิเทศภายในของครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดเทศบาลในเขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (82.19 KB) บทคัดย่อ (180.32 KB) สารบัญ (162.67 KB) บทที่ 1 (322.18 KB) บทที่ 2 (1.59 MB) บทที่ 3 (290.54 KB) บทที่ 4 (1.33 MB) บทที่ 5 (396.99 KB) บรรณานุกรม (148.75 KB) ภาคผนวก (407.97 KB)