Biblio

Export 2 results:
Filters: Author is ปาริชาติ, อินทรพุก  [Clear All Filters]
2546
ปาริชาติ, อินทรพุก. (2546). การศึกษาปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาการดำเนินงานพัสดุของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พัสดุในสถาบันราชภัฏ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (68.11 KB) บทคัดย่อ (236.9 KB) สารบัญ (424.59 KB) บทที่1 (376.94 KB) บทที่2 (1.6 MB) บทที่3 (258.24 KB) บทที่4 (1.48 MB) บทที่5 (229.18 KB) บรรณานุกรม (52.68 KB) ภาคผนวก (143.34 KB)
ปาริชาติ, อินทรพุก. (2546). การศึกษาปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาการดำเนินงานพัสดุของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พัสดุในสถาบันราชภัฏ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (68.11 KB) bib.pdf (52.68 KB) ch5.pdf (229.18 KB) ch4.pdf (1.48 MB) ch3.pdf (258.24 KB) ch2.pdf (1.6 MB) ch1.pdf (376.94 KB) con1.pdf (424.59 KB) abs.pdf (236.9 KB) app.pdf (143.34 KB)