Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is พรทิพย์, เต็งเจริญ  [Clear All Filters]
2546
พรทิพย์, เต็งเจริญ. (2546). การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในการก้าวเข้าสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ : กรณีศึกษาสถาบันราชภัฏ เขตภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (57.76 KB) บทคัดย่อ (141.72 KB) สารบัญ (213.94 KB) บทที่1 (120.36 KB) บทที่2 (464.91 KB) บทที่3 (69.42 KB) บทที่4 (1.64 MB) บทที่5 (142.99 KB) บรรณานุกรม (58.42 KB) ภาคผนวก (529.71 KB)