Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is สุนิมิต, ชุ่มพงษ์  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
สุนิมิต, ชุ่มพงษ์. (2547). การศึกษาปัจจัยและแนวทางการดำเนินงานของหมู่บ้าน กข.คจ. ดีเด่น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (80.37 KB) bib.pdf (67.75 KB) ch5.pdf (917.58 KB) ch4.pdf (2.13 MB) ch3.pdf (121.58 KB) ch2.pdf (2.32 MB) ch1.pdf (249.45 KB) con1.pdf (203.06 KB) abs.pdf (182.83 KB) app.pdf (1.24 MB)