Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is สมเกียรติ, โตประพันธ์  [Clear All Filters]
2547
สมเกียรติ, โตประพันธ์. (2547). การศึกษาสภาพการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (87.23 KB) bib.pdf (91.27 KB) ch5.pdf (296.54 KB) ch4.pdf (1.15 MB) ch3.pdf (160.66 KB) ch2.pdf (1.44 MB) ch1.pdf (436.48 KB) con1.pdf (78.94 KB) abs.pdf (140.59 KB) app.pdf (1.15 MB)