Biblio

Export 2 results:
Filters: Author is ประภาพรรณ, รักเลี้ยง  [Clear All Filters]
2547
ประภาพรรณ, รักเลี้ยง. (2547). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่มีผลกระทบต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
หน้าปก (53.71 KB) บทคัดย่อ (112.9 KB) สารบัญ (93.39 KB) บทที่ 1 (159.16 KB) บทที่ 2 (874.47 KB) บทที่ 3 (105.38 KB) บทที่ 4 (334.26 KB) บทที่ 5 (851.35 KB) บรรณานุกรม (146.87 KB) ภาคผนวก (883.94 KB)
ประภาพรรณ, รักเลี้ยง. (2547). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่มีผลกระทบต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (53.71 KB) bib.pdf (146.87 KB) ch5.pdf (851.35 KB) ch4.pdf (334.26 KB) ch3.pdf (105.38 KB) ch2.pdf (874.47 KB) ch1.pdf (159.16 KB) con1.pdf (93.39 KB) abs.pdf (112.9 KB) app.pdf (883.94 KB)