Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is อุรา, วงค์ประสงค์ชัย  [Clear All Filters]
2555
อุรา, วงค์ประสงค์ชัย. (2555). ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุของผู้ปฏิบัติงานพัสดุ มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (43.11 KB) สารบัญ (67.25 KB) บทคัดย่อ (76.03 KB) บทที่ 2 (771.62 KB) บทที่ 3 (46.5 KB) บทที่ 4 (379.16 KB) บทที่ 5 (278.11 KB) บรรณาณุกรม (100.23 KB) ภาคผนวก (611.18 KB)