Biblio

Export 6 results:
Filters: Author is นิวัตร, พัฒนะ  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
นิวัตร, พัฒนะ. (2545). การทดลองประดิษฐ์ Thermocouple pyrometer โดยใช้เนื้อดินปั้น ไฮ-อลูมินาเป็นฉนวนความร้อน. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (41.14 MB)
นิวัตร, พัฒนะ. (2541). การทดลองเนื้อดินปั้น ไฮ-อะลูมินา สำหรับผลิตภัณฑ์ Themocouple Tube.1. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
การทดลองเนื้อดินปั้น ไฮ-อะลูมินา สำหรับผลิตภัณฑ์ Themocouple Tube.1.pdf (13.38 MB)
นิวัตร, พัฒนะ. (2545). การพัฒนาดินแหล่งวัดตาปะขาวหายเพื่อผลิตเครื่องปั้นดินเผา. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (62.16 MB)
นิวัตร, พัฒนะ. (2545). การพัฒนาเครื่องกรองน้ำชนิดไส้กรองเซรามิกส์. (พงศ์ศักดิ์ศรี จุมพฏ). presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (38.05 MB)
นิวัตร, พัฒนะ. (2539). เนื้อดินปั้นวิเทรียสไชน่า สำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
42.Meat_.PDF (1.29 MB)
นิวัตร, พัฒนะ. (2545). ไส้กรองน้ำเซรามิกส์. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
49.Filter.PDF (1.14 MB)