Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is เบญจพร, จันตะเรือง  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
เบญจพร, จันตะเรือง. (2560). ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (563.66 KB) บทคัดย่อ (912.18 KB) สารบัญ (239.15 KB) บทที่1 (235.92 KB) บทที่2 (494.91 KB) บทที่3 (234.73 KB) บทที่4 (461.56 KB) บทที่5 (258.96 KB) บรรณานุกรม (245.57 KB) ภาคผนวก (1014.78 KB)