Biblio

Export 2 results:
Filters: Author is โสภณ, พินิจกิจเจริญกุล  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
โสภณ, พินิจกิจเจริญกุล. (2562). การพัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุออนไลน์ โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (เล็กประดิษฐ์ อัญชลี, อู่ทองมาก รัฐวิภาค). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (4.79 MB)
โสภณ, พินิจกิจเจริญกุล. (2560). พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบุคลากรในการเข้าถึงสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม . (ปณิธาร บัวเผื่อน). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.42 MB)