พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบุคลากรในการเข้าถึงสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ชื่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบุคลากรในการเข้าถึงสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2560
Authorsโสภณ, พินิจกิจเจริญกุล
Secondary Authorsปณิธาร, บัวเผื่อน
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
คำค้นหาการเข้าถึงสารสนเทศ, บุคลากร, พฤติกรรม, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, สื่อสังคมออนไลน์
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/938
Citation Key938
IMAGE_COVER: