การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในจังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2550
Authorsยุพา, กลิ่นหอม
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
UniversityPibulsongkram Rajabhat University
Cityพิษณุโลก
Keywordsกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต, การบริหารงาน, จังหวัดพิษณุโลก, พัฒนารูปแบบการบริหารงาน, รูปแบบการบริหารงาน
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษารูปแบบ ปัญหา และผลการบริหารงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในจังหวัดพิษณุโลก ที่มีระดับพัฒนา 1, 2 , และระดับ 3 กลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า 1. การดำเนินงานของกลุ่มออกทรัพย์เพื่อการผลิต มีโครงสร้างการบริหารงานในรูปคณะกรรมการ ที่ได้รับคัดเลือกมาจากสมาชิกของกลุ่ม โดยมีกิจกรรมการฝากเงินสัจจะสะสม และการกู้ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า มีปัญหาการชำระหนี้ของผู้กู้ ขาดความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกรรมการบางคนไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่ได้รับ 2. รูปแบบการบริหารงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่นำเสนอ มีดังนี้ 2.1 โครงสร้างการบริหารงาน บริหารงานในรูปคณะกรรมการ 4 ฝ่าย คือ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการส่งเสริม คณะกรรมการฝ่ายกู้เงิน และคณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ มีตำแหน่งหลักคือ ประธาน รองประธาน เลขานุการ และเหรัญญิก โดยตำแหน่งมีบทบาทหน้าที่ชัดเจน สมาชิกปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่ม เงินทุน มาจากเงินสัจจะสะสม และหน่วยสนับสนุน 2.2 กระบวนการบริหารกลุ่ม ดำเนินการบริหารเงินทุน กิจกรรม และสมาชิกโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม 2.3 กระบวนการบริหารการออมทรัพย์ พัฒนาการส่งเสริมการออกมเงินของกลุ่มด้วยการลดค่าใช้จ่าย และการประกอบอาชีพเสริม การกู้เงินของสมาชิกต้องนำไปจ่ายให้เกิดผลตอบแทนอย่างเหมาะสม และมีการตรวจสอบ สนับสนุนโดยคณะกรรมการ 2.4 กระบวนการบริหารหนี้สิน กรรมการต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบทุกขั้นตอน 2.5 คณะกรรมการกลุ่มออกทรัพย์เพื่อการผลิต ดำเนินการพัฒนาด้วยวิธีการ สอนแนะงานและการศึกษาดูงาน 2.6 สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ดำเนินการพัฒนาด้วยวิธีการประชุมชี้แจ้งให้ความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินงานของกลุ่มออกทรัพย์เพื่อการผลิต โดยดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง คือวันที่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกำหนดให้สมาชิกนำเงินสัจจะมากกับกลุ่ม

Citation Key112
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.PDF70.72 KB
bib.PDF143.52 KB
ch6.PDF344.97 KB
ch5.PDF474.74 KB
ch4.PDF2.11 MB
ch3.PDF160.51 KB
ch2.PDF1.3 MB
ch1.PDF220.35 KB
con1.PDF106.14 KB
abs.PDF125.94 KB
app.PDF323.07 KB