การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในจังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2550
Authorsยุพา, กลิ่นหอม
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
UniversityPibulsongkram Rajabhat University
Cityพิษณุโลก
Keywordsกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต, การบริหารงาน, จังหวัดพิษณุโลก, พัฒนารูปแบบการบริหารงาน, รูปแบบการบริหารงาน
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษารูปแบบ ปัญหา และผลการบริหารงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในจังหวัดพิษณุโลก ที่มีระดับพัฒนา 1, 2 , และระดับ 3 กลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า 1. การดำเนินงานของกลุ่มออกทรัพย์เพื่อการผลิต มีโครงสร้างการบริหารงานในรูปคณะกรรมการ ที่ได้รับคัดเลือกมาจากสมาชิกของกลุ่ม โดยมีกิจกรรมการฝากเงินสัจจะสะสม และการกู้ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า มีปัญหาการชำระหนี้ของผู้กู้ ขาดความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกรรมการบางคนไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่ได้รับ 2. รูปแบบการบริหารงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่นำเสนอ มีดังนี้ 2.1 โครงสร้างการบริหารงาน บริหารงานในรูปคณะกรรมการ 4 ฝ่าย คือ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการส่งเสริม คณะกรรมการฝ่ายกู้เงิน และคณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ มีตำแหน่งหลักคือ ประธาน รองประธาน เลขานุการ และเหรัญญิก โดยตำแหน่งมีบทบาทหน้าที่ชัดเจน สมาชิกปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่ม เงินทุน มาจากเงินสัจจะสะสม และหน่วยสนับสนุน 2.2 กระบวนการบริหารกลุ่ม ดำเนินการบริหารเงินทุน กิจกรรม และสมาชิกโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม 2.3 กระบวนการบริหารการออมทรัพย์ พัฒนาการส่งเสริมการออกมเงินของกลุ่มด้วยการลดค่าใช้จ่าย และการประกอบอาชีพเสริม การกู้เงินของสมาชิกต้องนำไปจ่ายให้เกิดผลตอบแทนอย่างเหมาะสม และมีการตรวจสอบ สนับสนุนโดยคณะกรรมการ 2.4 กระบวนการบริหารหนี้สิน กรรมการต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบทุกขั้นตอน 2.5 คณะกรรมการกลุ่มออกทรัพย์เพื่อการผลิต ดำเนินการพัฒนาด้วยวิธีการ สอนแนะงานและการศึกษาดูงาน 2.6 สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ดำเนินการพัฒนาด้วยวิธีการประชุมชี้แจ้งให้ความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินงานของกลุ่มออกทรัพย์เพื่อการผลิต โดยดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง คือวันที่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกำหนดให้สมาชิกนำเงินสัจจะมากกับกลุ่ม

Citation Key112
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon tpg.PDF70.72 KB
PDF icon bib.PDF143.52 KB
PDF icon ch6.PDF344.97 KB
PDF icon ch5.PDF474.74 KB
PDF icon ch4.PDF2.11 MB
PDF icon ch3.PDF160.51 KB
PDF icon ch2.PDF1.3 MB
PDF icon ch1.PDF220.35 KB
PDF icon con1.PDF106.14 KB
PDF icon abs.PDF125.94 KB
PDF icon app.PDF323.07 KB