การพัฒนาความรู้ด้านการตลาด ของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสริมในชุมชนบรมไตรโลกนารถ 21 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการพัฒนาความรู้ด้านการตลาด ของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสริมในชุมชนบรมไตรโลกนารถ 21 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2548
Authorsวรรธนา, วจีกาญจนะ
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสริม, การพัฒนาความรู้ด้านการตลาด, ความรู้ด้านการตลาด, จังหวัดพิษณุโลก, ชุมชนบรมไตรโลกนารถ 21, ผู้ประกอบอาชีพเสริม, อำเภอเมือง
Abstract

การวิจัยรั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาความต้องการ และกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการการตลาดของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสริม ของชุมชนไตรโลกนาถ 21 2) เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการตลาด แก่ชุมชนบรมไตรโลกนารถ 21 3) เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ การนำความรู้ด้านการตลาดไปใช้ในการประกอบอาชีพเสริมของชุมชนบรมไตรโลกนารถ 21 ประชากรที่ใช้ใช้ในการวิจัย คือผู้ประกอบอาชีพเสริม ของชุมชนบรมไตรโลกนารถ 21 จำนวน 52 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ ความต้องการพัฒนาความรู้ด้านการตลาด ความรู้ที่ได้หลังการพัฒนาความรู้ด้านการตลาด และผลสัมฤทธิ์ความรู้ด้านการตลาด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. สมาชิกผู้ประกอบอาชีพเสริมของชุมชนบรมไตรนารถ 21 มีความต้องพัฒนาความรู้ด้านการตลาด ในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ และการสร้างตราสินค้า ด้านการจัดจำหน่าย เรื่อง การฝากขาย การเลือกทำเลที่ตั้ง และการนำสินค้าขึ้นสู่ตลาด OTOP ด้านการส่งเสริมการตลาด เรื่อง การจัดแสดงสินค้า การจัดจำหน่ายตรง การโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ และการให้ข่าวเกี่ยวกับสินค้า 2. สมาชิกผู้ประกอบอาชีพเสริมของชุมชนบรมไตรโลกนารถ 21 มีการพัฒนาความรู้ด้านการตลาด ในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ มีความรู้เฉลี่ยในระดับปานกลางโดยมีความรู้ด้านผลิตผลิตภัณฑ์สูงสุดคือ สมาชิกสามารถนำสินค้ามาดัดแปลงเป็นของฝากได้ด้านการจัดจำหน่าย มรความรู้เฉลี่ยในระดับมาก โดยมีความรู้ด้านการจัดการจัดจำหน่ายสูงสุดคือ สมาชิกมีความรู้เกี่ยวกับการนำสินค้าไปฝากจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความรู้ด้านการตลาดเฉลี่ยในระดับมาก โดยมีความรู้ด้านการส่งเสริมการตลาดสูงสุดคือ สมาชิกสามรถนำเข้าสินค้าไปฝากจำหน่ายตามแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดได้ 3. การติดตามผลสัมฤทธิ์ความรู้ด้านการตลาดของ สมาชิกผู้ประกอบอาชีพเสริมของชุมชนบรมไตรโลกนาถ 21 ใน ด้านการผลิตภัณฑ์ มีผลสัมฤทธิ์หลังจากนำไปปฏิบัติเฉลี่ยในระดับมาก โดยมีผลสัมฤทธิ์หลังจากนำไปปฏิบัติด้านการจัดจำหน่ายสูงสุด คือ การนำสินค้าไปฝากจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลสัมฤทธิ์หลังจากนำไปปฏิบัติด้านการตลาดเฉลี่ยในระดับมาก โดยมีผลสัมฤทธิ์หลังจากนำไปปฏิบัติด้านกาารส่งเสริมการตลาดสูงสุดคือการนำสินค้าไปฝากจำหน่ายตามแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด

Citation Key149
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon tpg.pdf86.82 KB
PDF icon con1.pdf131.74 KB
PDF icon ch5.pdf1.16 MB
PDF icon ch4.pdf530.98 KB
PDF icon ch3.pdf273.49 KB
PDF icon ch2.pdf2.52 MB
PDF icon ch1.pdf327.89 KB
PDF icon bib.pdf166.84 KB
PDF icon app.pdf1.62 MB
PDF icon abs.pdf187.9 KB