การศึกษาศักยภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการศึกษาศักยภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2547
Authorsช้างทอง, เรณู
Degree ครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น, จังหวัดพิษณุโลก, ศักยภาพ, ศักยภาพของโรงเรียนประถมศึกษา, สำนักงานการประถมศึกษา, โรงเรียนประถมศึกษา
Abstract

การวิจัยในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาศักยภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น และเพื่อเปรียบเทียบศักยภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก โดยจำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ของข้าราชการครูและขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2545 จำนวน 360 คน เป็นผู้บริหารโรงเรียน 180 คน ครูผู้สอน 180 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน คือ t-test , F-test และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยวิธีของเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า 1. ศักยภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับปานกลาง 2. ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมีศักยภาพในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน 3. ผู้บริหารโรงเรียนที่อยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันมีศักยภาพในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน 4. ครูผู้สอนที่สังกัดโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีศักยภาพในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาสถิติที่ระดับ .05

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.pdf62.63 KB
bib.pdf98.75 KB
ch5.pdf216.55 KB
ch4.pdf1.18 MB
ch3.pdf86.7 KB
ch2.pdf451.35 KB
ch1.pdf140.5 KB
con1 (1).pdf467.42 KB
abs.pdf157.66 KB
app.pdf152.61 KB