การพัฒนาความรู้ด้านการตลาด ของกลุ่มอาชีพทอผ้า บ้านม่วงหอม หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการพัฒนาความรู้ด้านการตลาด ของกลุ่มอาชีพทอผ้า บ้านม่วงหอม หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2548
Authorsละออ, ทรงฤกษณ์
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsกลุ่มอาชีพทอผ้า, การทอผ้า, การพัฒนาความรู้ด้านการตลาด, ความรู้ด้านการตลาด, จังหวัดพิษณุโลก, ตำบลแก่งโสภา, บ้านม่วงหอม, อาชีพทอผ้า, อำเภอวังทอง
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการด้านการตลาดและกำหนดกิจกรรมสำหรับการพัฒนา เพื่อเสริมสร้างการจัดการด้านการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพทอผ้า บ้านม่วงหอม หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีการวิจัยแบบภาคสนาม (Field Work) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ สมาชิกกลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านม่วงหอม จำนวน 54 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และศึกษาภาคสนามโดยการสังเกต สอบถาม สัมภาษณ์ และจัดประชุมกลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. สมาชิกมีอายุระหว่าง 36 – 40 ปี ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมีประสบการณ์ในการทอผ้ามากกว่า 6 ปี ขึ้นไป ในการรวมกลุ่ม สมาชิกจะให้ความสำคัญกับ ความเต็มใจในการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน การวางแผนในการผลิต การตลาดและการจำหน่าย ความร่วมมือภายในกลุ่มและมีความรู้และมีความรับผิดชอบ 2. มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานการตลาด ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนความต้องการในการพัฒนาความรู้เรื่องการตลาด สมาชิกของกลุ่มต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการตลาดในทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยให้มีการจัดอบรมความรู้ด้านการตลาดโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้มาให้การบรรยายและฝึกอบรม 3. การติดตามผลความก้าวหน้า จากการอบรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นหลังการเข้าร่วมกิจกรรม รูปแบบเนื้อหาของกิจกรรมน่าสนใจและเหมาะสมกับการนำไปพัฒนากิจกรรม การตลาดต่อไป และจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดอบรม พบว่า สมาชิกสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาไปใช้ได้ในระดับมากในทุกด้าน

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.pdf5.81 MB
con1.pdf161.86 KB
ch5.pdf651.64 KB
ch4.pdf966.87 KB
ch3.pdf190.79 KB
ch2.pdf1.08 MB
ch1.pdf249.9 KB
bib.pdf170.82 KB
abs.pdf172.83 KB
app.pdf2.84 MB