การพัฒนาความรู้ด้านการตลาด ของกลุ่มอาชีพทอผ้า บ้านม่วงหอม หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการพัฒนาความรู้ด้านการตลาด ของกลุ่มอาชีพทอผ้า บ้านม่วงหอม หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2548
Authorsละออ, ทรงฤกษณ์
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsกลุ่มอาชีพทอผ้า, การทอผ้า, การพัฒนาความรู้ด้านการตลาด, ความรู้ด้านการตลาด, จังหวัดพิษณุโลก, ตำบลแก่งโสภา, บ้านม่วงหอม, อาชีพทอผ้า, อำเภอวังทอง
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการด้านการตลาดและกำหนดกิจกรรมสำหรับการพัฒนา เพื่อเสริมสร้างการจัดการด้านการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพทอผ้า บ้านม่วงหอม หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีการวิจัยแบบภาคสนาม (Field Work) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ สมาชิกกลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านม่วงหอม จำนวน 54 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และศึกษาภาคสนามโดยการสังเกต สอบถาม สัมภาษณ์ และจัดประชุมกลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. สมาชิกมีอายุระหว่าง 36 – 40 ปี ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมีประสบการณ์ในการทอผ้ามากกว่า 6 ปี ขึ้นไป ในการรวมกลุ่ม สมาชิกจะให้ความสำคัญกับ ความเต็มใจในการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน การวางแผนในการผลิต การตลาดและการจำหน่าย ความร่วมมือภายในกลุ่มและมีความรู้และมีความรับผิดชอบ 2. มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานการตลาด ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนความต้องการในการพัฒนาความรู้เรื่องการตลาด สมาชิกของกลุ่มต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการตลาดในทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยให้มีการจัดอบรมความรู้ด้านการตลาดโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้มาให้การบรรยายและฝึกอบรม 3. การติดตามผลความก้าวหน้า จากการอบรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นหลังการเข้าร่วมกิจกรรม รูปแบบเนื้อหาของกิจกรรมน่าสนใจและเหมาะสมกับการนำไปพัฒนากิจกรรม การตลาดต่อไป และจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดอบรม พบว่า สมาชิกสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาไปใช้ได้ในระดับมากในทุกด้าน

Citation Key154
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon tpg.pdf5.81 MB
PDF icon con1.pdf161.86 KB
PDF icon ch5.pdf651.64 KB
PDF icon ch4.pdf966.87 KB
PDF icon ch3.pdf190.79 KB
PDF icon ch2.pdf1.08 MB
PDF icon ch1.pdf249.9 KB
PDF icon bib.pdf170.82 KB
PDF icon abs.pdf172.83 KB
PDF icon app.pdf2.84 MB