การพัฒนาการดำเนินชีวิตโดยวิถีอนุตตรธรรม กรณีศึกษา : สถานธรรมไท่เฉิง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการพัฒนาการดำเนินชีวิตโดยวิถีอนุตตรธรรม กรณีศึกษา : สถานธรรมไท่เฉิง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2548
Authorsรักไชย, ขุยเณรพานิช
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการดำเนินชีวิต, การพัฒนาการดำเนินชีวิตโดยวิธีอนุตตรธรรม, จังหวัดพิษณุโลก, วิถีอนุตตรธรรม, สถานธรรมไท่เฉิง, อำเภอบางกระทุ่ม
Abstract

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระบบของวิถีอนุตตรธรรมและผลการพัฒนาตาม วิธีการปฏิบัติวิถีอนุตตรธรรมของสมาชิกสถานธรรมไท่เฉิง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจากสมาชิกสถานธรรมที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป จำนวน 27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามผลการปฏิบัติตามวิถีอนุตตรธรรมแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ การจัดเวทีเสวนาธรรม การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการรับธรรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการวัดผลการปฏิบัติธรรมด้วยสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติธรรมโดย t-testผลการวิจัยพบว่า 1. ระบบวิถีอนุตตรธรรม ประกอบด้วย การเผยแพร่หลักธรรมให้แก่สมาชิกที่สมัครใจ เข้ารับหลักธรรมตามวิถีอนุตตรธรรมและการปฏิบัติที่สำคัญคือ การปฏิบัติตามศีลห้าของ พุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด เพื่อใช้เป็นเครื่องนำทางไปสู่นิพพาน จำนวน 22 ข้อ ที่สถานธรรมไท่เฉิง โดยมีธรรมอธิการเป็นผู้อบรมสั่งสอน 2. หลังการรับหลักธรรมวิถีอนุตตรธรรมแล้ว สมาชิกสถานไท่เฉิงมีผลการปฏิบัติ ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสุขภาพในระดับมาก และมีเพียงด้านเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับปานกลาง 3. ผลการปฏิบัติธรรมตามวิถีอนุตตรธรรมด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสุขภาพ และ ด้านเศรษฐกิจ หลังการรับธรรมของสมาชิกสถานธรรมไท่เฉิงมากกว่าก่อนการรับธรรมอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติ(P<0.05)

Citation Key160
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon tpg.pdf1.87 MB
PDF icon bib.pdf127.2 KB
PDF icon ch5.pdf177.11 KB
PDF icon ch4.pdf967.68 KB
PDF icon ch3.pdf146.96 KB
PDF icon ch2.pdf412.61 KB
PDF icon ch1.pdf136.47 KB
PDF icon con1.pdf193.58 KB
PDF icon abs.pdf122.01 KB
PDF icon app.pdf218.48 KB