การศึกษาบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามทรรศนะของข้าราชการครูในจังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการศึกษาบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามทรรศนะของข้าราชการครูในจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2547
Authorsอำนวย, ศรีอาวุธ
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsจังหวัดพิษณุโลก, ตามทรรศนะของข้าราชการครู, บรรยากาศองค์การ, บรรยากาศองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามทรรศนะของข้าราชการครูในจังหวัดพิษณุโลก รวม 8 ด้าน คือ บรรยากาศความสามัคคี บรรยากาศมีอุปสรรค บรรยากาศมีขวัญ บรรยากาศมิตรสัมพันธ์ บรรยากาศห่างเหิน บรรยากาศมุ่งงาน บรรยากาศเป็นแบบอย่างและบรรยากาศกรุณาปราณี กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 357 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test) และค่าเอฟ (F-test) ผลการวิจัย พบว่า 1. บรรยากาศองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามทรรศนะของข้าราชการครูในจังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2. ข้าราชการครูที่มีตำแหน่งงานต่างกัน มีทรรศนะต่อบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านบรรยากาศมีขวัญ 3. ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน มีทรรศนะต่อบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านบรรยากาศห่างเหิน 4. ข้าราชการครูที่สังกัดโรงเรียนขนาดต่างกัน มีทรรศนะต่อบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.pdf57.37 KB
bib.pdf271.33 KB
ch5.pdf690.34 KB
ch4.pdf2.3 MB
ch3.pdf262.08 KB
ch2.pdf2.36 MB
ch1.pdf439.59 KB
con1.pdf420.62 KB
abs.pdf163.93 KB
app.pdf282.57 KB