ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ในจังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ในจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2547
Authorsผ่องพรรณ, จันทร์โอชา
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการปฏิบัติงาน, ความพึงพอใจ, ธนาคารกรุงเทพจำกัด มหาชน, พนักงานธนาคาร, ในจังหวัดพิษณุโลก
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดพิษณุโลก รวม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคงของธนาคาร ด้านระบบบริหารของธนาคาร ด้านระบบบริการของธนาคาร ด้านสวัสดิการของธนาคาร และด้านโอกาสและความก้าวหน้าของพนักงาน กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานที่ปฏิบัติงานในธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดพิษณุโลก รวม 6 สาขา จำนวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นด้วยตนเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1. พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจต่อระบบบริหารของธนาคาร ระบบบริการของ ธนาคาร ระบบสวัสดิการของธนาคาร โอกาสและความก้าวหน้าของพนักงานธนาคาร กรุงเทพจำกัด (มหาชน) ในจังหวัดพิษณุโลก อยู่ในระดับมาก ยกเว้น ด้านความพึงพอใจต่อความมั่นคงของธนาคารที่อยู่ในระดับมากที่สุด 2. พนักงานที่มีสถานภาพในหน่วยงานต่างกันมีความพึงพอใจต่างกัน 3. พนักงานทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 4. พนักงานที่ประสบการณ์ต่างกันมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.pdf69.89 KB
bib.pdf173.49 KB
ch5.pdf342.3 KB
ch4.pdf614.95 KB
ch3.pdf183.63 KB
ch2.pdf2.3 MB
ch1.pdf421.32 KB
con1.pdf237.44 KB
abs.pdf123.14 KB
app.pdf395.24 KB