การศึกษาสภาพการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1

Primary tabs

Title การศึกษาสภาพการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1
Publication TypeThesis
Year of Publication2547
Authorsสมเกียรติ, โตประพันธ์
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Cityพิษณุโลก
Keywordsโรงเรียนประถมศึกษา
Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตุประสงค์เพื่อศึกษาสถาพการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้จากกลุ่มประชากรแบบเจาะจง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนตัวแทน ครูสายผู้สอนและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็น “โรงเรียนในฝันและโรงเรียนรางวัลพระราชทาน” เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ สังเกตสภาพทั่วไปและศึกษาเอกสารนำมาเสนอข้อมูลในลักษณะของการบรรยายตามขอบเขตของวิจัย ผลการวิจัยพบว่า ได้บริหารจัดการศึกษาทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอต้น (โครงการขยายโอกาสทางศึกษา) ผู้บริหารสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีประสบการณ์สูง และมีวิสัยทัศน์ เคยศึกษาเรื่อง การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมาก่อน ตัวแทนครูสายผู้สอน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรี มีประสบการณ์ ในรูปแบบการบริหารงานโดยองค์คณะบุคคล กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับปริญญาตรี มีอายุแตกต่างกันแต่ให้ความสนใจด้านการศึกษาเป็นอย่างดีทุกคน องค์การบริหารส่วนตำบล ให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณ เพื่อการศึกษาเป็นอย่างดี การบริหารจัดการ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานการบริหารทั่วไปโดยหลักการกระจายกระจายอำนาจและหลักการมีส่วนร่วมซึ่ง ครู ผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษย์เก่า และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร การตัดสินใจและร่วมจัดการศึกษาและได้ใช้หลักคืนอำนาจการจัดการให้ประชาชนยากจนขาดความรู้ ความเข้าใจในงานวิชาการ งบประมาณ งานบุคคล และงานการบริหารทั่วไป ดังนั้น ประชาชนจึงไม่พร้อมที่จะดำเนินการจัดการศึกษา ส่วนการบริหาร จัดการโดยใช้หลักการบริหารตนเอง ผู้บริหารจะกำหนดแนวทางการบริหารงานเป็นของตนเอง กรรมการเป็นที่ปรึกษาเท่านั้นแต่ก็ใช้หลักการตรวจสอบและถ่วงดุลเข้ามาบริหารจัดการซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ตรวจสอบและถ่วงดุลเข้ามาบริหารจัดการซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ตรวจสอบและถ่วงดุลภายในและตรวจสอบและถ่วงดุลภายนอก

Citation Key181
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon tpg.pdf87.23 KB
PDF icon bib.pdf91.27 KB
PDF icon ch5.pdf296.54 KB
PDF icon ch4.pdf1.15 MB
PDF icon ch3.pdf160.66 KB
PDF icon ch2.pdf1.44 MB
PDF icon ch1.pdf436.48 KB
PDF icon con1.pdf78.94 KB
PDF icon abs.pdf140.59 KB
PDF icon app.pdf1.15 MB