การศึกษาสภาพการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1

Primary tabs

Title การศึกษาสภาพการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1
Publication TypeThesis
Year of Publication2547
Authorsสมเกียรติ, โตประพันธ์
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Cityพิษณุโลก
Keywordsโรงเรียนประถมศึกษา
Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตุประสงค์เพื่อศึกษาสถาพการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้จากกลุ่มประชากรแบบเจาะจง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนตัวแทน ครูสายผู้สอนและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็น “โรงเรียนในฝันและโรงเรียนรางวัลพระราชทาน” เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ สังเกตสภาพทั่วไปและศึกษาเอกสารนำมาเสนอข้อมูลในลักษณะของการบรรยายตามขอบเขตของวิจัย ผลการวิจัยพบว่า ได้บริหารจัดการศึกษาทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอต้น (โครงการขยายโอกาสทางศึกษา) ผู้บริหารสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีประสบการณ์สูง และมีวิสัยทัศน์ เคยศึกษาเรื่อง การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมาก่อน ตัวแทนครูสายผู้สอน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรี มีประสบการณ์ ในรูปแบบการบริหารงานโดยองค์คณะบุคคล กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับปริญญาตรี มีอายุแตกต่างกันแต่ให้ความสนใจด้านการศึกษาเป็นอย่างดีทุกคน องค์การบริหารส่วนตำบล ให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณ เพื่อการศึกษาเป็นอย่างดี การบริหารจัดการ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานการบริหารทั่วไปโดยหลักการกระจายกระจายอำนาจและหลักการมีส่วนร่วมซึ่ง ครู ผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษย์เก่า และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร การตัดสินใจและร่วมจัดการศึกษาและได้ใช้หลักคืนอำนาจการจัดการให้ประชาชนยากจนขาดความรู้ ความเข้าใจในงานวิชาการ งบประมาณ งานบุคคล และงานการบริหารทั่วไป ดังนั้น ประชาชนจึงไม่พร้อมที่จะดำเนินการจัดการศึกษา ส่วนการบริหาร จัดการโดยใช้หลักการบริหารตนเอง ผู้บริหารจะกำหนดแนวทางการบริหารงานเป็นของตนเอง กรรมการเป็นที่ปรึกษาเท่านั้นแต่ก็ใช้หลักการตรวจสอบและถ่วงดุลเข้ามาบริหารจัดการซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ตรวจสอบและถ่วงดุลเข้ามาบริหารจัดการซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ตรวจสอบและถ่วงดุลภายในและตรวจสอบและถ่วงดุลภายนอก

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.pdf87.23 KB
bib.pdf91.27 KB
ch5.pdf296.54 KB
ch4.pdf1.15 MB
ch3.pdf160.66 KB
ch2.pdf1.44 MB
ch1.pdf436.48 KB
con1.pdf78.94 KB
abs.pdf140.59 KB
app.pdf1.15 MB