การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

Primary tabs

Titleการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
Publication TypeThesis
Year of Publication2557
Authorsบูรพา, วิถีปัญญา
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Date Published2557-09-25
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsการจัดการเรียนการสอน, การพัฒนารูปแบบ, การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน, การวิจัยเชิงปฏิบัติการ, เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ วิชาระบบฐานข้อมูล สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยชุมชนพิจิตร กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขางานคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ภาคเรียนที่ 2/2555 โดยการเลือกแบบเจาะจงจำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาระบบฐานข้อมูล แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาระบบฐานข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (PAOR) ได้ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 84.56/82.64 ผลการทดลองใช้พบว่าคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับ( = 4.36) สรุปได้ว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาระบบฐานข้อมูลที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพดีสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาระบบฐานข้อมูลสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก16.21 KB
บทคัดย่อ24.39 KB
สารบัญ30.64 KB
บทที่153.98 KB
บทที่2320.27 KB
บทที่391.48 KB
บทที่461.43 KB
บทที่546.6 KB
บรรณานุกรม49.8 KB
ภาคผนวก203.33 KB