ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณาจารย์สถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณาจารย์สถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2546
Authorsบุญเสริม, จำปาทอง
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Cityพิษณุโลก
Keywordsการศึกษาทางวิชาชีพ
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความพึ่งพอใจ ในการปฏิบัติงานของคณาจารย์สถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลก และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณาจารย์ ใน 6 ด้าน คือ สภาพงานที่ทำในปัจจุบัน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงาน เงินเดือนและสวัสดิการ โอกาสก้าวหน้าที่จะเลื่อนตำแหน่ง และขวัญและกำลังใจในการทำงาน มีตัวแปรที่เป็นปัจจัยในการศึกษา 4 ตัวคือ เพศ วุฒิการศึกษา ตำแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์ในการทำงาน วิธีดำเนินการวิจัย ดำเนินการโดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากอาจารย์ในสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 180 คน เป็นผู้บริหาร 30 คน เป็นผู้สอน 150 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 2 แบบคือ มาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสอบถามปลายเปิดให้เลือกตอบตามความคิดเห็นที่น่าจะเป็นสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t – test และ F – test ผลวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณาจารย์ เพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของตำแหน่ง ผู้บริหาร และผู้สอนแตกต่างกัน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณาจารย์ วุฒิการศึกษา ปริญญาสายสามัญและสายอาชีพ ไม่แตกต่างกัน ความพึงพอใจในการทำงานของคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Citation Key217
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon abs.pdf149.47 KB
PDF icon bib.pdf165.98 KB
PDF icon ch5.pdf353.13 KB
PDF icon ch4.pdf793.71 KB
PDF icon ch3.pdf99.74 KB
PDF icon ch2.pdf581.93 KB
PDF icon ch1.pdf144.84 KB
PDF icon con1.pdf140.04 KB
PDF icon tpg.pdf67.14 KB
PDF icon app.pdf192.28 KB