ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณาจารย์สถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณาจารย์สถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2546
Authorsบุญเสริม, จำปาทอง
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Cityพิษณุโลก
Keywordsการศึกษาทางวิชาชีพ
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความพึ่งพอใจ ในการปฏิบัติงานของคณาจารย์สถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลก และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณาจารย์ ใน 6 ด้าน คือ สภาพงานที่ทำในปัจจุบัน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงาน เงินเดือนและสวัสดิการ โอกาสก้าวหน้าที่จะเลื่อนตำแหน่ง และขวัญและกำลังใจในการทำงาน มีตัวแปรที่เป็นปัจจัยในการศึกษา 4 ตัวคือ เพศ วุฒิการศึกษา ตำแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์ในการทำงาน วิธีดำเนินการวิจัย ดำเนินการโดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากอาจารย์ในสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 180 คน เป็นผู้บริหาร 30 คน เป็นผู้สอน 150 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 2 แบบคือ มาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสอบถามปลายเปิดให้เลือกตอบตามความคิดเห็นที่น่าจะเป็นสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t – test และ F – test ผลวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณาจารย์ เพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของตำแหน่ง ผู้บริหาร และผู้สอนแตกต่างกัน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณาจารย์ วุฒิการศึกษา ปริญญาสายสามัญและสายอาชีพ ไม่แตกต่างกัน ความพึงพอใจในการทำงานของคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
abs.pdf149.47 KB
bib.pdf165.98 KB
ch5.pdf353.13 KB
ch4.pdf793.71 KB
ch3.pdf99.74 KB
ch2.pdf581.93 KB
ch1.pdf144.84 KB
con1.pdf140.04 KB
tpg.pdf67.14 KB
app.pdf192.28 KB