ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 7

Primary tabs

Titleความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 7
Publication TypeThesis
Year of Publication2545
Authorsคันสอน, พรหมรอด
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Cityพิษณุโลก
Keywordsนักเรียนมัธยมศึกษา
Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเขตการศึกษา 7 จำแนกตามเพศของนักเรียน ขนาดของโรงเรียนและอาชีพของผู้ปกครอง ประชากรได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2544 จำนวน 1,611 คน จากโรงเรียนเทศบาลที่ขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตการศึกษา 7 กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) รวมกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 317 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบวัดความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 60 ข้อ มี 12 ด้าน ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน กลไกมนุษย์ อาหาร น้ำเพื่อชีวิต พลังงานกับชีวิต การขนส่งและการสื่อสาร ผลผลิตทางการเกษตรและการจัดการ สารรอบตัว โลกสีเขียว ระบบนิเวศ หญิงและชาย ชีวิตสัตว์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test และทดสอบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (scheffe Method) ผลการศึกษาพบว่า 1. ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้ง 12 ด้าน 2. นักเรียนที่มีเพศต่างกันมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านหญิงและชายนักเรียนหญิง มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันมากกว่านักเรียนชาย แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนขนาดต่างกันมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านระบบนิเวศและด้านชีวิตสัตว์ นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนขนาดต่างกันมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. นักเรียนที่ผู้ปกครองประกอบอาชีพต่างกันมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.pdf3.49 MB
bib.pdf177.44 KB
ch5.pdf667.46 KB
ch4.pdf1.99 MB
ch3.pdf272.81 KB
ch2.pdf374.32 KB
ch1.pdf179.51 KB
con1.pdf215.36 KB
abs.pdf165.36 KB
app.pdf477.79 KB