การศึกษาศักยภาพของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ในการดำเนินงานตามโครงการนำร่องปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

Primary tabs

Titleการศึกษาศักยภาพของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ในการดำเนินงานตามโครงการนำร่องปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
Publication TypeThesis
Year of Publication2546
Authorsทวีป, แก้ววงหิว
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsผู้บริหารโรงเรียน
Abstract

การศึกษาศักยภาพของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลกในการดำเนินงานตามโครงการการนำร่องปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา และเปรียบเทียบศักยภาพของผู้บริหารโรงเรียนในการดำเนินงานตามโครงการนำร่องปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการบริหาร ขนาดของโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 210 คน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลมี 2 ฉบับ คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการทดสอบเอฟ F-test และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe Method) ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้บริหารโรงเรียนมีศักยภาพในการดำเนินงานตามโครงการการนำร่องปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2. ผู้บริหารโรงเรียนที่วุฒิการศึกษาต่างกัน มีศักยภาพในการดำเนินงานตามโครงการนำร่องปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาไม่แตกต่างกัน 3. ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์ในการบริหารต่างกัน มีศักยภาพในการดำเนินงานตามโครงการนำร่องปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาไม่แตกต่างกัน 4. ผู้บริหารโรงเรียนที่มีขนาดโรงเรียนต่างกัน มีศักยภาพในการดำเนินงานตามโครงการนำร่องปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาไม่แตกต่างกัน 5. ผู้บริหารโรงเรียนที่มีเขตพื้นที่การศึกษาต่างกัน มีศักยภาพในการดำเนินงานตามโครงการนำร่องปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาไม่แตกต่างกัน

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.pdf64.36 KB
bib.pdf110.57 KB
ch5.pdf365.77 KB
ch4.pdf748.36 KB
ch3.pdf93.24 KB
ch2.pdf407.9 KB
ch1.pdf145.18 KB
con1.pdf151.22 KB
abs.pdf199.26 KB
app.pdf256.21 KB