การศึกษาศักยภาพของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ในการดำเนินงานตามโครงการนำร่องปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

Primary tabs

Titleการศึกษาศักยภาพของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ในการดำเนินงานตามโครงการนำร่องปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
Publication TypeThesis
Year of Publication2546
Authorsทวีป, แก้ววงหิว
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsผู้บริหารโรงเรียน
Abstract

การศึกษาศักยภาพของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลกในการดำเนินงานตามโครงการการนำร่องปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา และเปรียบเทียบศักยภาพของผู้บริหารโรงเรียนในการดำเนินงานตามโครงการนำร่องปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการบริหาร ขนาดของโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 210 คน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลมี 2 ฉบับ คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการทดสอบเอฟ F-test และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe Method) ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้บริหารโรงเรียนมีศักยภาพในการดำเนินงานตามโครงการการนำร่องปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2. ผู้บริหารโรงเรียนที่วุฒิการศึกษาต่างกัน มีศักยภาพในการดำเนินงานตามโครงการนำร่องปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาไม่แตกต่างกัน 3. ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์ในการบริหารต่างกัน มีศักยภาพในการดำเนินงานตามโครงการนำร่องปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาไม่แตกต่างกัน 4. ผู้บริหารโรงเรียนที่มีขนาดโรงเรียนต่างกัน มีศักยภาพในการดำเนินงานตามโครงการนำร่องปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาไม่แตกต่างกัน 5. ผู้บริหารโรงเรียนที่มีเขตพื้นที่การศึกษาต่างกัน มีศักยภาพในการดำเนินงานตามโครงการนำร่องปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาไม่แตกต่างกัน

Citation Key234
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon tpg.pdf64.36 KB
PDF icon bib.pdf110.57 KB
PDF icon ch5.pdf365.77 KB
PDF icon ch4.pdf748.36 KB
PDF icon ch3.pdf93.24 KB
PDF icon ch2.pdf407.9 KB
PDF icon ch1.pdf145.18 KB
PDF icon con1.pdf151.22 KB
PDF icon abs.pdf199.26 KB
PDF icon app.pdf256.21 KB