การศึกษาสภาพและความต้องการในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุโขทัย

Primary tabs

Title การศึกษาสภาพและความต้องการในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุโขทัย
Publication TypeThesis
Year of Publication2545
Authorsบุญชู, นาคโต
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Cityพิษณุโลก
Keywordsโรงเรียนมัธยมศึกษา
Abstract

การศึกษาสภาพและความต้องการในการทำวิจัยในชั้นเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุโขทัย มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพและความต้องการในการทำวิจัยในชั้นเรียนและเปรียบเทียบสภาพและความต้องการในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู จำแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ประสบการณ์การเข้ารับการอบรมด้านการทำวิจัย ขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุโขทัย จำนวน 175 คน โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม เก็บรวบรวมด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test และทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ (Schette’s Method) ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุโขทัย ครูส่วนใหญ่เคยผ่านการอบรมด้านการวิจัย และเคยทำวิจัยในชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 64.57 ปัญหาการวิจัยที่พบคือ ครูขาดความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนการเผยแพร่ผลงานการวิจัยนั้น เผยแพร่ในรูปของเอกสาร 2. ความต้องการในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูมัธยมศึกษา จังหวัดสุโขทัย พบว่า ส่วนใหญ่มีความต้องการด้านความรู้และทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านเสริมแรงจูงใจ ด้านงบประมาณ ด้านเวลา และด้านแหล่งค้นคว้าและเครื่องอำนวยความสะดวก ซึ่งอยู่ในระดับมาก 3. ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความต้องการทำวิจัยในชั้นเรียนไม่แตกต่างกัน 4. ครูที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีความต้องการในการทำวิจัยในชั้นเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 5. ครูที่มีประสบการณ์การเข้าอบรมด้านการทำวิจัยต่างกัน มีความต้องการในการทำวิจัยในชั้นเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 6. ครูที่อยู่โรงเรียนขนาดต่างกัน มีความต้องการในการทำวิจัยในชั้นเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.pdf72.25 KB
bib.pdf87.91 KB
ch5.pdf138.18 KB
ch4.pdf1.98 MB
ch3.pdf294.83 KB
ch2.pdf1.65 MB
ch1.pdf295.04 KB
con1.pdf672.63 KB
abs.pdf182.32 KB
app.pdf150.82 KB