การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาจุลชีววิทยาทั่วไป ตามหลักสูตรปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

Primary tabs

Titleการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาจุลชีววิทยาทั่วไป ตามหลักสูตรปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
Publication TypeThesis
Year of Publication2545
Authorsญาณี, ด่านดำรงรักษ์
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาจุลชีววิทยาทั่วไป ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล รวมทั้งเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วนสอนวิชาจุลชีววิทยาทั่วไปประชากรคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก ได้แก่นักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ ประมง สัตวศาสตร์จำนวน 98 คน แล้วนำมาสุ่มอย่างง่ายได้กุล่มตัวอย่างจำนวน 42 คน ทำการทดสอบแบบเดี่ยว แบบกลุ่ม และทดสอบภาคสนามโดยให้ผู้เรียนด้วยตนเอง จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้เกณฑ์ E1 / E1 เท่ากับ 80/80 และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ t-test เจตคติของนักศึกษาต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และF-test ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอณช่วยสอนวิชาจุลชีววิทยาทั่วไปตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีประสิทธิภาพเฉลี่ยเท่ากับ 93.82/87.16 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษามีความคิดเห็นที่ดรต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาจุลชีววิทยาทั่วไป

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.pdf66.67 KB
bib.pdf168.1 KB
ch5.pdf159.42 KB
ch4.pdf500.67 KB
ch3.pdf212.57 KB
ch2.pdf473.02 KB
ch1.pdf159.75 KB
con1.pdf172.37 KB
abs.pdf97.28 KB
app.pdf1007.41 KB