ผลการใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้นที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Primary tabs

Titleผลการใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้นที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Publication TypeThesis
Year of Publication2551
Authorsกฤษณา, เฮงประเสริฐ
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsกระบวนการทางวิทยาศาสตร์, ทักษะ, นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, ผลการใช้, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, เทคนิคกลุ่มสืบค้น
Abstract

การวิจัยคั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกาาผลของการใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้นที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่งที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดวังแดง อำเภอ สามง่าม จังหวัดพิจิตร ปีการศึกษา 2550 จำนวน 28 คน การดำเนินการวิจัย โดยการทดลองใช้เวลา 32 ชั่วโมง ทดสอบหลังเลิกเรียนด้วยแบบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 20 นาที และใช้แบบทดสังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนเป็นเวลา 3 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยล่ะ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐานและ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์แบบ One samples t - test

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
ภาคผนวก2.06 MB
บรรณานุกรม204.85 KB
บทที่5327.5 KB
บทที่496.47 KB
บทที่3668.73 KB
บทที่21.87 MB
บทที่1294.28 KB
สารบัญ138.26 KB
บทคัดย่อ158.76 KB
หน้าปก84.05 KB