โมเดลการวัดผลกระทบของการประเมินคุณภาพภายนอก

Primary tabs

Titleโมเดลการวัดผลกระทบของการประเมินคุณภาพภายนอก
Publication TypeThesis
Year of Publication2556
Authorsภาณุ, อดกลั้น
Degreeปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
Date Published2557-09-22
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsกระเมินคุณภาพ, การประเมินคุณภาพภายนอก, โมเดลการวัดผลกระทบ
Abstract

การวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดผลกระทบการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างคือ คณะ/วิทยาลัย ที่จัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ 42 แห่ง ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น ผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้อำนวยการ/คณบดี กรรมการบริหาร อาจารย์ และบุคลากร รวม 568 คน ใช้เครื่องมือ 2 ชุด คือ แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารและแบบสอบถามผลกระทบการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งมีค่าความเที่ยงตั้งแต่ 0.90 ขึ้นไป วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานใช้โปรแกรม SPSS for Windows วิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยันใช้โปรแกรม LISREL 8.80 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. การประเมินคุณภาพภายนอกมีผลกระทบต่ององค์กรใน 4 ด้าน โดยส่งผลกระทบต่อพันธกิจอุดมศึกษามากที่สุด ( = 3.68, SD = 0.81) รองลงมาคือวัฒนธรรมองค์การ ( = 3.65, SD = 0.82) ด้านชื่อเสียงภาพลักษณ์องค์การ ( = 3.63, SD = 0.80) และด้านการบริหารองค์การน้อยที่สุด ( = 3.57, SD = 0.80) วัดได้จากการับรู้ของผู้บริหารและบุคลากรขององค์การ 2. โมเดลการวัดผลกระทบของการประเมินคุณภาพภายนอก ประกอบด้วยตัวแปรแฝง 4 ตัวได้แก่ 1. วัฒนธรรมองค์การ 2.พันธกิจอุดมศึกษา 3. การบริหารองค์การ และ 4.ชื่อเสียงภาพลักษณ์องค์การ 3. โมเดลที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนั้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (x2 = 78.44, df = 58, x2/df = 1.35, GFI = 0.98, AGFI = 0.96, RMSEA = 0.025, RMR = 0.008) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .94 - .99 โดยมีค่าน้ำหนักประกอบของวัฒนธรรมองค์การ พันธกิจอุดมศึกษา การบริหารองค์การ และชื่อเสียงภาพลักษณ์องค์การเท่ากับ .99, .97, 96, 94 ตามลำดับ

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก21.64 KB
บทคัดย่อ36.74 KB
สารบัญ36.83 KB
บทที่ 1120.65 KB
บทที่ 21.08 MB
บทที่ 3275.44 KB
บทที่ 4238.92 KB
บทที่ 5580.15 KB
บรรรานุกรม241.41 KB
ภาคผนวก309.96 KB