ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Primary tabs

Titleผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Publication TypeThesis
Year of Publication2558
Authorsศลิษา, แสงเมือง
Degreeครุศาสตร์มหาบันฑิต
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระพบวนการกลุ่ม สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2. ศึกษาพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 กลุ่มตัวอย่างเป้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 8 แผน แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 17 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และต่าสถิติ t-test แบบDependent Samples ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มในภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยมนักเรียนมีพฤติกรรมการทำงานกลุ่มหลังการจัดเรียนรู้อยู่ในระดับมากและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Citation Key293
ไฟล์แนบ: