การศึกษาปัญหาการบริหารงานของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลของผู้บริหารในจังหวัดพิจิตร

Primary tabs

Titleการศึกษาปัญหาการบริหารงานของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลของผู้บริหารในจังหวัดพิจิตร
Publication TypeThesis
Year of Publication2547
Authorsอนงค์, จิ๋วแก้ว
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Date Published2547-06-04
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
Cityพิษณุโลก.
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsโรงเรียนประถมศึกษา
Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลของผู้บริหารในจังหวัดพิจิตร โดยจำแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา ประสบการณ์ในการบริหาร และระดับโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดพิจิตร จำนวน 191 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) และการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และแบบสอบถามปลายเปิดเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน F-test t-test และทดสอบรายคู่ โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’Method) ผลการวิจัยพบว่า 1. การบริหารของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลของผู้บริหารในจังหวัดพิจิตร ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีการบริหารอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล ตามลำดับ 2. การบริหารของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลของผู้บริหารในจังหวัดพิจิตร ในเขตพื้นที่การศึกษาต่างกัน มีการบริหารงาน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารทั่วไป มีการบริหารแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการบริหารบุคคลไม่แตกต่าง 3. การบริหารของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลของผู้บริหารในจังหวัดพิจิตร ที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีการบริหารงาน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารทั่วไป มีการบริหารแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. การบริหารของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลของผู้บริหารในจังหวัดพิจิตร ที่ระดับโรงเรียนต่างกัน มีการบริหารงานในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารทั่วไป มีการบริหารแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5. ผู้บริหารร้อยละ 27.59 ยังมีปัญหาในด้านงบประมาณไม่เพียงพอ ทรัพยากรขาดแคลน บุคลากรไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก62.27 KB
บทคัดย่อ226.67 KB
สารบัญ147.88 KB
บทที่ 1150.27 KB
บทที่ 21.08 MB
บทที่ 3177.43 KB
บทที่ 41021.35 KB
บทที่ 5331.27 KB
บรรณานุกรม141.45 KB
ภาคผนวก416.72 KB