ปัญหาการสอนวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเขตการศึกษา 7

Primary tabs

Titleปัญหาการสอนวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเขตการศึกษา 7
Publication TypeThesis
Year of Publication2547
Authorsจันทร์เพ็ญ, จันทร์ไข่
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Date Published2547-03-25
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
Cityพิษณุโลก.
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsวิทยาศาสตร์
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาการสอนวิชาวิทยศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 7 ใน 6 ด้าน ได้แก่ บุคคลกร หลักสูตร การเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ์การสอน การวัดผลและประเมินผล และการส่งเสริมและสนับสนุน โยจำแนกตามวุฒิการศึกษา สาขาที่จบการศึกษา ระดับการสอน ประสบการร์ในการสอน และขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเทศบาล เขตการศึกษา 7 จำนวน 234 คน โดยวิธีการสุ่มแบบแล่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-Test F-Test และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่โดยวิธีเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า 1. ครูวิทยาศาสตร์มีปัญหาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในภาพรวมและรายด้านในระดับปานกลาง 2. ครูวิทยาศาสตร์ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีปัญหาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในภาพรวมและ รายด้านไม่แตกต่างกัน 3. ครูวิทยาศาสตร์ที่จบสาขาวิชาต่างกัน มีปัญหาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในภาพรวมไม่แตก ต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ครูมีปัญหาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านการเรียนการสอน และด้านสื่อและอุปกรณ์การสอน 4. ครูวิทยาศาสตร์ที่สอนในระดับการสอนต่างกัน มีปัญหาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ครูมีปัญหาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านการส่งเสริมและสนับสนุน 5. ครูวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์การสอนต่างกัน มีปัญหาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 6. ครูวิทยาศาสตร์ที่สอนในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีปัญหาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

Citation Key342
ไฟล์แนบ: