สภาพและปัญหาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดสุโขทัย

Primary tabs

Titleสภาพและปัญหาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดสุโขทัย
Publication TypeThesis
Year of Publication2548
Authorsพระรังสรรค์, พิมพ์ช่างทอง
Titleมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degree ครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์
Keywordsการจัดการศึกษา, แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดสุโขทัย, โรงเรียนพระปริยัติธรรม
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาบริบท สภาพและปัญหาในการจัดการศึกษาของดรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดสุโขทัย กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่บุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัด ซึ่งได้แก่ ผู้จัดการจำนวน 3 รูป ครูใหญ่จำนวน 3 รูป กรรมการสถานศึกษา จำนวน 24รูป/คน ครูประจำจำนวน 21รูป/คน ครูพิเศษจำนวน 37 รูป/คน และนักเรียนจำนวน 61 รูป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3 ฉบับ คือ แบบสัมภาษาณ์เกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา แบบสอบถามปัญหาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในทัศนะของผู้บริหาร ครูและกรรมการ และแบบสอบถามปัญหาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามทัศนะของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เนื้อหา ใช้สถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. บริบทของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดสุโขทัย ทั้ง 3 แห่ง ตั้งอยู่ในบริเวณวัดและมีชื่อคล้ายกับวัดที่ตั้งอยู่ มีพื้นที่ระหว่าง 3 งาน 50 ตารามวา ถึง 1ไร่ 2 งาน ตั้งมากกว่า 10 ปีแล้ว หยุดทำการสอนในวันพระและวันอาทิตย์ เปิดสอนในช่วงชั้นที่ 3 –4 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน 1:1 ถึง 1:6 มีห้องเรียน 2- 6 ห้อง และมีอัตราส่วนคอมพิวเตอร์ต่อนักเรียน 1:1 ถึง 1:16 2. สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดสุโขทัย มีการดำเนินการตามกรอบการบริหารงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านงานบริหารงานทั่วไป 3. ปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดสุโขทัย 3.1 ปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดสุโขทัย ในทัศนะของผู้บริหาร ครู และกรรมการ ในภาพรวมและเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาด้านวิชาการอันดับแรกได้แก่การจัดทำหลักสูตรของโรงเรียนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ ปัญหาด้านงบประมาณ ได้แก่ปัญหาการยกย่องเชิดชูเกียรติ และปัญหาด้านงานบริหารทั่วไป ได้แก่ ปัญหาดำเนินการด้านธุรกิจของโรงเรียน 3.2 ปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดสุโขทัย ตามทัศนะของนักเรียนในภาพรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน พบว่ามีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาด้าน วิชาการอันดับแรกได้แก่ปัญหาการวัดผลประเมินผลโดยเน้นให้นักเรียนปฏิบัติจริง ปัญหาด้านงบประมาณ ได้แก่ ปัญหาการแสวงหาแหล่งทุนการศึกษาและทุนเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ปัญหาด้านบุคลากร ได้แก่ปัญหาเกี่ยวกับความพอเพียงของครูผู้สอนและปัญหาด้านงานบริหารทั่วไป คือปัญหาการบำรุง ดูแลรักษาและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง ปลอกภัย เหมาะสม

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก69.52 KB
บทคัดย่อ112.89 KB
สารบัญ120.49 KB
บทที่1171.46 KB
บทที่21.49 MB
บทที่3184.04 KB
บทที่4707.61 KB
บทที่5137.83 KB
บรรณานุกรม97.92 KB
ภาคผนวก249.84 KB