การศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ในการปฏิบัติงาน 6 งาน ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ในการปฏิบัติงาน 6 งาน ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2546
Authorsแก่นจรรยา, วสันต์
Titleมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degree ครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์
Keywordsการปฏิบัติงาน 6 งาน, การศึกษาขั้นพื้นฐาน, ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ในการปฏิบัติงาน 6 งาน ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 750 คนเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยค่าสถิติพื้นฐาน และเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 6 งาน ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีภูมิหลังขนาดของโรงเรียนต่างกัน โดยใช้สถิติ F – test และดำเนินการเปรียบเทียบรายคู่ โดยวิธี ของ LSD ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนในระดับประถมศึกษา ในการปฏิบัติงาน 6 งาน ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า การมรส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในการปฏิบัติงานวิชาการ งานกิจการนักเรียน งานบุคลากร งานธุรการและการเงิน งานอาคารสถานที่ และงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง 2.ผลการทดสอบสมติฐานข้อที่ 1 คือ การมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่ภูมิหลังต่างกัน มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 6 งานต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ในการปฏิบัติงานวิชาการ งานกิจการนักเรียน งานบุคลากร งานธุรการและการเงิน งานอาคารสถานที่ และงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มีภูมิหลังต่างกัน มีส่วนในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 3. ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 คือ การมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธสักราช 2542 ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 6 งานต่างกันผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในการปฏิบัติงานวิชาการ งานกิจการนักเรียน งานบุคลากร งาน ธุรการและการเงิน งานอาคารสถานที่ และงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน มีส่วนในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก5.72 MB
บทคัดย่อ153.85 KB
สารบัญ340.53 KB
บทที่1492.46 KB
บทที่23.4 MB
บทที่3317.44 KB
บทที่4790.01 KB
บทที่5475.91 KB
บรรณานุกรม162.99 KB
ภาคผนวก450.31 KB