การศึกษาความต้องการใช้บริการศูนย์วิทยบริการของนักศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleการศึกษาความต้องการใช้บริการศูนย์วิทยบริการของนักศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication TypeThesis
Year of Publication2546
Authorsปาจินะ, นันทินี
Degree ครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์
Keywordsการศึกษาความต้องการ, นักศึกษา, ศูนย์วิทยบริการ
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความต้องการและเปรียบเทียบในการใช้บริการ ศูนย์วิทยบริการของนักศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จำแนกตามเพศ ชั้นปี และคณะทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่และอำนวยความสะดวกทั่วไป ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่และการแนะนำบริการตอบคำถาม ด้านการให้บริการเอกสารตำราและสื่อโสตทัศนวัสดุ ด้านการให้บริการครุภัณฑ์ ด้านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และนิทรรศการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ชั้นปีที่ 1 - 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีกี่ศึกษา 2542 ที่ได้จากการสุ่มแบ่งชั้น และการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 379 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยค่า t – test และ F - test และทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe 's Method) ผลการวิจัยพบว่า 1. นักศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม มีความต้องการในการใช้บริการศูนย์วิทยบริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า นักศึกษามีความต้องการในการใช้ศูนย์วิทยบริการอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านสูงสุด คือ ด้านการให้บริการครุภัณฑ์ รองลงมา คือ ด้านอาคารสถานที่และอำนวยความสะดวกทั่วไป และด้านการให้บริการเอกสารตำราและสื่อโสตทัศนวัสดุ ตามลำดับ 2. นักศึกษาเพศชายและเพศหญิง มีความต้องการใช้บริการศูนย์วิทยบริการไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความต้องการไม่แตกต่างกัน 3. นักศึกษาชั้นปี่ที่ต่างกัน มีความต้องการในการใช้บริการศูนย์วิทยบริการไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายได้พบว่า ทุกด้านต้องการไม่แตกต่างกัน 4. นักศึกษาที่เรียนคณะต่างกัน มีความต้องการในการใช้บริการศูนย์วิทยบริการทั้ง 5 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 "

Citation Key366
ไฟล์แนบ: