การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในการก้าวเข้าสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ : กรณีศึกษาสถาบันราชภัฏ เขตภาคเหนือตอนล่าง

Primary tabs

Titleการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในการก้าวเข้าสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ : กรณีศึกษาสถาบันราชภัฏ เขตภาคเหนือตอนล่าง
Publication TypeThesis
Year of Publication2546
Authorsพรทิพย์, เต็งเจริญ
Titleมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degree ครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์
Keywordsการศึกษาความพึงพอใจ, บุคลากร, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
Abstract

การศึกษารั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากรในการก้าวเข้าสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ : กรณีศึกษาสถาบันราชภัฏเขตภาคเหนือตอนล่าง ใน 4 ด้าน คือ ปรัชญา ด้านการบริหารจัดการ ด้านการวัดและประเมินผล ด้านการประกันคุณภาพ จำแนกตามอายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ประเภทบุคลากร หน่วยงานที่สังกัด และสถาบันที่สังกัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรในสถาบันราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง รวม 4 สถาบัน จำนวน 320 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ที่ใช้ในการทดสอบคือ ค่าเอฟ (F-test) และทดสอบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe Method) ผลการวิจัยพบว่า 1. ความพึงพอใจของบุคลากรในการก้าวเข้าสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ : กรณีศึกษาสถาบันราชภัฏเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 2. ความพึงพอใจของบุคลากรในการก้าวเข้าสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ : กรณีศึกษาสถาบันราชภัฏเขตภาคเหนือตอนล่าง ที่มีอายุต่างกันโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 3. ความพึงพอใจของบุคลากรในการก้าวเข้าสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ : กรณีศึกษาสถาบันราชภัฏเขตภาคเหนือตอนล่าง ที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกันโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 4. ความพึงพอใจของบุคลากรในการก้าวเข้าสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ : กรณีศึกษาสถาบันราชภัฏเขตภาคเหนือตอนล่าง ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 5. ความพึงพอใจของบุคลากรในการก้าวเข้าสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ : กรณีศึกษาสถาบันราชภัฏเขตภาคเหนือตอนล่าง ประเภทบุคลากรต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 6. ความพึงพอใจของบุคลากรในการก้าวเข้าสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ : กรณีศึกษาสถาบันราชภัฏเขตภาคเหนือตอนล่าง ที่สังกัดต่างหน่วยงานกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 7. ความพึงพอใจของบุคลากรในการก้าวเข้าสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ : กรณีศึกษาสถาบันราชภัฏเขตภาคเหนือตอนล่าง ที่สังกัดสถาบันต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก57.76 KB
บทคัดย่อ141.72 KB
สารบัญ213.94 KB
บทที่1120.36 KB
บทที่2464.91 KB
บทที่369.42 KB
บทที่41.64 MB
บทที่5142.99 KB
บรรณานุกรม58.42 KB
ภาคผนวก529.71 KB