การศึกษาปัญหาการรวมโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย

Primary tabs

Titleการศึกษาปัญหาการรวมโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย
Publication TypeThesis
Year of Publication2546
Authorsฉัตรมงคล, พูลศรี
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Date Published2546-06-01
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
Cityพิษณุโลก.
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsโรงเรียนประถมศึกษา
Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา และเปรียบเทียบปัญหา เกี่ยวกับการรวมโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย ในด้านการดำเนินงาน ตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนกับครูผู้สอน และด้านชุมชน ตามทัศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กับผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 28 คน ครูผู้สอนจำนวน 75 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 80 คน และผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 215 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับปัญหาการดำเนินงานของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ฉบับที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับปัญหาชุมชนของคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที t-test ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานการรวมโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ในภาพรวม และเป็นรายด้าน พบว่า มีปัญหาในระดับปานกลาง ด้านที่มีปัญหาอันดับแรก ได้แก่ ด้านสิทธิประโยชน์ รองลงมาคือด้านการคมนาคม ด้านการบริหารงานและด้านการคัดเลือกโรงเรียนหลัก ตามลำดับ 2. ปัญหาเกี่ยวกับชุมชนในการรวมโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ตามทัศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ในภาพรวมและเป็นรายด้าน พบว่า มีสภาพปัญหาในระดับปานกลาง ด้านที่มีปัญหาอันดับแรก ได้แก่ด้านความรักความผูกพันธ์ของชุมชน รองลงมา ได้แก่ ด้านการคมนาคม และด้านการคัดเลือกโรงเรียนหลัก และด้านความแตกต่างระหว่างชุมชนของโรงเรียนหลัก ตามลำดับ 3. เมื่อเปรียบเทียบปัญหาการดำเนินงานในการรวมโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กระหว่างผู้บริหารโรงเรียน กับครูผู้สอน พบว่า มีปัญหาทั้งในภาพรวม และทุกด้านไม่แตกต่างกัน 4. เมื่อเปรียบเทียบปัญหาชุมชนในการรวมโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กับผู้ปกครองนักเรียน พบว่า มีปัญหาทั้งในภาพรวม และทุกด้านไม่แตกต่างกัน

Citation Key370
ไฟล์แนบ: