การศึกษาปัญหาการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง

Primary tabs

Titleการศึกษาปัญหาการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
Publication TypeThesis
Year of Publication2546
Authorsสมจิต, จิรพงษ์โอภาส
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Date Published2546-06-04
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
Cityพิษณุโลก.
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsวิทยาศาสตร์
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปี่ที่ 1 - 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ด้านครูผู้สอน สื่อการเรียนการสอน วิธีการเรียนการสอน และด้านการวัดผลและการประเมินผล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 – 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ปีการศึกษา 2542 จำนวน 279 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้การทดสอบค่าที (t - test) การทดสอบค่าเอฟ (F - test)

Citation Key373
ไฟล์แนบ: