แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนายทหารชั้นประทวนกองพันทหารม้าที่ 9 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนายทหารชั้นประทวนกองพันทหารม้าที่ 9 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2559
Authorsคเชนท์, ช่างน้อย
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsการพัฒนาคุณภาพชีวิต, ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ, ทหารชั้น
Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบผสมผสาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของนายทหารชั้นประทวนในกองพันทหารม้าที่ 9 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก และเพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนายทหารชั้นประทวนในกองพันทหารม้าที่ 9 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการใช้สอบถาม คือ นายทหารชั้นประทวนกองพันทหารม้าที่9 จำนวน 122 คน และกลุ่มที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ได้แก่ นายทหารสัญญาบัตรของหน่วยกองพันทหารม้าที่9 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ คือหัวหน้าฝ่ายอำนวยการและผู้บังคับกองร้อย จำนวน 8 คน วิเคราห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้รูปแบบการวิเคราห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตของนายทหารชั้นประทวน กอลพันทหารม้าที่ 9 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลกอยู่ในระดับสูง ได้แก่ 1. ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย 2.ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร 3.ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน 4.ด้านทำงานร่วมกัน 5.ด้านธรรมนูญในองค์การ
6.ด้านความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่วนด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ และด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ดังนั้น จึงนำเข้าสู่การหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนี้ 1.การบริหารจัดการค่าตอบแทน ควรมีการนำเกณฑ์กานประเมินผลงานที่เป็นธรรมและชัดเจนเพื่อนำเป็นเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยงต่างๆ รวมถึงการปรับเลื่อนตำแหน่งและ 2.ควรมีกองทุนให้กู้ยืมฉุกเฉินสำหรับนายทหารในระดับต่างๆ โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำ 3.ส่วนสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ควรมีการดำเนินงานการจัดเวลาทำงานและเวลาหยุดให้สมดุล สำหรับบุคลากรทุกระดับ รวมถึงส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันของครอบครัวบุคลากร

Citation Key378