คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาชุมชนของประธานกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก

Primary tabs

Titleคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาชุมชนของประธานกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2543
Authorsระพินทร์, พรมตัน
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการพัฒนาชุมชน, ภาวะผู้นำ
Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะที่เป็นจริงกับที่พึงประสงค์ในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาชุมชนของประธานการชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ในด้านความรู้ความสามารถ บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม และเปรียบเทียบ จำแนกตามเขตของชุมชน กลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา ได้แก่ สมาชิกชุมชน และคณะกรรมการชุมชนซึ่งมี 25 ชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ในปี 2543 จำนวน 336 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยสร้างแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t - test) การทดสอบค่าเอฟ (F - test) และทดสอบรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) โดยใช้โปรแกรม SPSS PC+ Fow Windows ผลวิจัยพบว่าคุณลักษณะที่เป็นจริงของประธานกรรมการชุมชน ในด้านความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมากและค่าเฉลี่ยคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกชุมชนและกรรมการชุมชนที่มีต่อคุณลักษณะที่เป็นจริงกับที่พึงประสงค์ของประธานกรรมการชุมชนในด้านความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อเปรียบเทียบจำแนกตามเขตชุมชนพบว่า ด้านความรู้ความสามารถ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบรายคู่พบว่าเขต 3 และเขต 4 แตกต่างกัน ส่วนด้านบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม พบว่าไม่แตกต่างกัน

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก69.58 KB
บทคัดย่อ129.92 KB
สารบัญ101.15 KB
บทที่ 1167.93 KB
บทที่ 2998.45 KB
บทที่ 3222.25 KB
บทที่ 4446.84 KB
บทที่ 5210.53 KB
บรรณานุกรม84.75 KB
ภาคผนวก421.89 KB