การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับแผนจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ของ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับแผนจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ของ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2543
Authorsวินับ, กันจู
Titleมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
Universityมหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการบริหารงานบุคคล, การพัฒนาบุคลากร, การศึกษา
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาบุคคลกรในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เพื่อรองรับแผนจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ตามนโยบาย 4 ด้าน คือ ด้านการประกันโอกาสทางการศึกษา ด้านประกันคุณภาพทางการศึกษา ด้านการประกันประสิทธิภาพการศึกษา และด้านประกันความปลอดภัย เพื่อนำนโยบายไปปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหารและผู้สอน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 361 คน จำแนกเป็นผู้บริหาร132 คน และผู้สอน 229 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่าเกี่ยวกับความต้องการจำเป็นในการพัฒนาบุคคลกรตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า t-test และ F-test ผลการวิจัยพบว่า 1. ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร ตามนโยบายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาบุคคลกรด้านการประกันโอกาสทางการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการประกันประสิทธิภาพการศึกษา และด้านการประกันความปลอดภัย อยู่ในระดับมากทุกด้าน 2. นโยบายด้านที่มีค่าเฉลี่ยของความต้องการจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรสูงที่สุด คือ ด้านการประกันความปลอดภัย รองลงมาคือ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการประกันประสิทธิภาพ และตำที่สุด การประกันโอกาสทางการศึกษา 3. บุคลากรสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ที่มีตำแหน่งต่างกันมีความต้องการจำเป็นในการพัฒนานโยบาย 4 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 บุคลากรสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตามนโยบาย 4 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Citation Key395
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก80.2 KB
บทคัดย่อ157.86 KB
สารบัญ597.67 KB
บทที่ 1206.25 KB
บทที่ 21.86 MB
บทที่ 3174.36 KB
บทที่ 4735.03 KB
บทที่ 5166.47 KB
บรรณานุกรม73.46 KB
ภาคผนวก138.83 KB