ความต้องการการนิเทศภายในของครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดเทศบาลในเขตการศึกษา 7

Primary tabs

Titleความต้องการการนิเทศภายในของครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดเทศบาลในเขตการศึกษา 7
Publication TypeThesis
Year of Publication2543
Authorsศรีเพ็ญ, สนั่นนาม
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการนิเทศการศึกษา, การฝึกสอน
Abstract

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาความต้องการการนิเทศภายในของครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดเทศบาลในเขตการศึกษา 7 2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการการนิเทศภายในของครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดเทศบาลในเขตการศึกษา 7 จำแนกตามประเภทของวิชาที่สอน และประสบการณ์ในการสอน วิธีดำเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดเทศบาลในเขตการศึกษา 7 จำนวน 246 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในในการวิจัยเป็นแบบสอบถามผู้วิจัยสร้างขึ้นแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ตอนที่ 2 ถามเกี่ยวกับความต้องการการนิเทศภายในซึ่งแบ่งเป็น 5 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการใช้ประโยชน์หลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการสื่อสารการเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผลโดยสร้างแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับและมีค่าความเที่ยง .9877 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS FOR WINDOWS เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. ครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดเทศบาลในเขตการศึกษา 7 มีความต้องการการนิเทศภายใน ใน 5 ด้านคือ ด้านพัฒนาบุคลากรด้านการใช้หลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดผลและประเมินผล อยู่ในระดีมากทุกด้าน 2. เปรียบเทียบความต้องการการนิเทศภายในของครูผู้สอน ปรากฏดังนี้ 2.1 ครูผู้สอนวิชาสามัญ และครูผู้สอนวิชาการงานและอาชีพ มีความต้องการการนิเทศภาย ในทั้ง 5 ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 โดยครูผู้สอนวิชาสามัญมีความต้องการการนิเทศภายในมากกว่าครูผู้สอนวิชาการงานและอาชีพทุกด้าน 2.2 ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนต่ำกว่า 5 ปี และครูที่มีประสบการณ์ในการสอนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป มีความต้องการการนิเทศภายในแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 โดยครูที่มีประสบการณ์ในการสอนต่ำกว่า 5 ปี มีความต้องการการนิเทศภายในมากกว่าครูที่มีประสบการณ์ในการสอนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ทุกด้าน

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก82.19 KB
บทคัดย่อ180.32 KB
สารบัญ162.67 KB
บทที่ 1322.18 KB
บทที่ 21.59 MB
บทที่ 3290.54 KB
บทที่ 41.33 MB
บทที่ 5396.99 KB
บรรณานุกรม148.75 KB
ภาคผนวก407.97 KB